Thursday, July 14, 2011

Assignment #2

1. Ibigay ang kahulugan ng heograpiya.
2. Ipaliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan.
3. Ipaliwanag ang mga pandaigdigang phenomena:
            a. El Niño
            b. La Niña
            c. Global Warming
            d. Greenhouse effectn

Friday, June 17, 2011

Assignment #1

Ang kasaysayan ay nakaugnay sa iba't ibang disiplina ng Agham Panlipunan. Ano-ano ang mga ito? Isa-isahin.
Anu-anong mga kasanayan ang malilinang sa pag-aaral ng kasaysayan?
(ang sasagot lamang dito ay ang section A,G at C)

Ibigay ang kahulugan ng kasaysayan. Anu-ano ang mga pangunahing batayan sa pag-aaral ng kasaysayan?
(ang sasagot sa tanong na ito ay section E lamang)

Tuesday, December 14, 2010

Assignment

Ano ang bourgeoisie?  Magbigay ng halimbawa ng mga taong nabuhay bilang bourgeoisie noong panahon ng midyibal.  Magbigay ng ilang mahahalagang impormasyon ukol sa kanila.

Monday, November 22, 2010

Assignment Nov.22,2010

Sinu-sino ang mga Pilipinong naging cardinal?  Magbigay ng 5 halimbawa.